Cenę uzależniamy od rodzajów księgowości, ilości dokumentów, indywidualnych potrzeb klientów.

W celu oszacowania kosztów usługi prosimy wypełnić i wysłać poniższy formularz:

Imię i nazwisko:
Miasto:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
Rok rozpoczęcia działalności:
Rodzaj prowadzonej działalności:
Czy firma jest płatnikiem podatku VAT?: tak
nie
Forma prawna prowadzonej działalności: firma jednoosobowa
spółka cywilna
spółka prawa handlowego
Rodzaj prowadzonej ewidencji: księgi rachunkowe
podatkowa księga przychodów i rozchodów
ryczałt ewidencjonowany
karta podatkowa
Dodatkowe usługi: rozliczenie z ZUS
prowadzenie spraw kadrowych
inne usługi księgowe, podatkowe, z zakresu analiz ekonomicznych, itp.
Czy firma prowadzi działalność: importową
eksportową
WNT
WDT
Przewidywana ilość dokumentów w miesiącu:
Wielkość zatrudnienia:
Uwagi: